Obec Podhradí n.Dyjí

Závěrečný účet za rok 2005

1. Rozpočtové příjmy

Třída 1 - Daňové příjmy 693.646,50 Kč
- daně Fyzické osoby   63.965,-   Kč
- daně Právnické osoby 112.178,-   Kč
- daň z přidané hodnoty   89.753,-   Kč
- daň z nemovitostí 179.361,-   Kč
- poplatek za znečišťování ovzduší, správní poplatky 128.993,-   Kč
- poplatky psi        700,-   Kč
- lázeňské a rekreační poplatky 116.279,-   Kč
- správní poplatky     2.417,50 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy 726.387,27 Kč
- příjmy z vlastní činnosti 263.906,50 Kč
- příjmy z pronájmu majetku    72.179,-   Kč
- příjmy z úroků      4.543,77 Kč
- příjmy z prodeje krátkodobého majetku 375.000,-    Kč
- ostatní příjmy   10.75840   Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy 1,083.275,- Kč
- příjmy z prodeje pozemků 887.275,- Kč
- příjmy z prodeje akcií 196.000,- Kč
Třída 4 - Přijaté dotace 127.736,- Kč
- UZ 00103 - JM kraj podpora hospodaření v lesích 79.036,- Kč
- UZ 13101 ÚP Znojmo 48.000,- Kč
- příspěvek JM kraj 700,- Kč


Rozpočtové příjmy byly naplněny v celkové výši 2,631.044,77 Kč   133,69 %

2. Rozpočtové výdaje
Třída 5 - Běžné výdaje 1,592.536,29 Kč
- platy zaměstnanců 105.006,- Kč
- ostatní platy - dohody o prov.práce a činnosti 358.546,- Kč
- povinné pojistné za obec 129.692,- Kč
- nákup materiálu 183.419,50 Kč
- ostatní služby 613.267,79 Kč
- ostatní nákupy 199.144,40 Kč
- věcné dary 2.167,50 Kč
- příspěvky neziskovým organizacím 450,- Kč
- příspěvky příspěvkovým organizacím 843,20 Kč

Rozpočtové výdaje byly naplněny v celkové výši 1,592.536,29 Kč  70,97 %

Stav běžného účtu k 31.12.2004 1,316.239,72 Kč

 Obec Podhradí nad Dyjí nemá žádné půjčky ani úvěry.
Obec Podhradí nad Dyjí eviduje dlouhodobé pohledávky za podnikatelskými subjekty v celkové výši 69.133,40 Kč.Podpis                                   kulaté razítko Obec Podhradí nad Dyjí


V Podhradí n. Dyjí dne 18.3.2006

Vyvěšeno: 7.4.2006
Sejmuto: 25.4.2006

NÁVRH  ROZPOČTU  NA  ROK  2006   
Obec Podhradí nad Dyjí
PŘÍJMY


Paragraf Text Částka (Kč)
11XX Daňové příjmy 597 300,-
12XX Daňové příjmy 94 500,-
13XX Nedaňové příjmy 261 900,-
15XX Daň příjmy 200 000,-
41XX Dotace 42 800,-
CELKEM  DAŇOVÉ  PŘÍJMY 1 196 500,- Kč
1012 Podnikání v zemědělství a potr. 5 000,-
1031 Pěstební činnost 100 000,-
1036 Správa v lesním hospodářství 1 000,-
2140 Vnitřní obchod a služby 20 000,-
2310 Pitná voda 4 000,-
3636 Komunální služby 1 702 800,-
3722 Sběr a svoz odpadů 2 300,-
3723 Sběr a svoz ostarních odpadů 16 000,-
6171 Činnost místní správy 110 000,-
6310 Příjmy z finančních operací 15 000,-

PŘÍJMY  CELKEM  3 172 600,- Kč

Vyvěšeno: 10.4.2006
Sejmuto  :  27.4.2006
razítko
podpis
Petr Čálek
starosta obce


NÁVRH  ROZPOČTU  NA  ROK  2006
Obec Podhradí nad Dyjí
VÝDAJE

Paragraf Text Částka (Kč)
1031 Pěstební činnost 120 000,-
1036 Správa v lesním hospodářství 8 600,-
2140 Vnitřní obchod a služby 5 700,-
2212 Silnice 8 600,-
2219 Ostatní záležitosti komunikací 6 000,-
2310 Pitná voda 3 000,-
2321 Nakládání s kaly 10 000,-
3113 Základní školy 7 900,-
3141 Školní stravování 1 100,-
3319 Ostatní záležitosti kultury 3 000,-
3341 Rozhlas a televize 900,-
3399 Ostatní záležitosti kultury a církví 5 000,-
3421 Využití volného času mládeže 3 000,-
3631 Veřejné osvětlení 56 000,-
3639 Komunální služby a rozvoj 73 100,-
3721 Sběr nebezpečných odpadů 12 000,-
3722 Sběr komunálních odpadů 161 400,-
3745 Péče o vzhled obcí a zeleň 93 300,-
5512 Ochrana obyvatelstva 2 000,-
6112 Zastupitelstva obcí 510 700,-
6171 Činnost místní správy 2 919 639,-
6310 Obecné výdaje z finančních operací 7 500,-
6399 Ostatní finanční operace 470 400,-


Výdaje celkem  4 488 839,72 Kč

Vyvěšeno :10.4.2006   
Sejmuto   : 27.4.2006
razítko
podpis
Petr Čálek
starosta obce