Obecně závazná vyhláška obce Podhradí nad Dyjí
č. 1/2006 ze dne 29.12.2006

 o místních poplatcích


    Obecní zastupitelstvo obce Podhradí nad Dyjí vydalo dne 29.12.2006 podle ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

Čl. 1


 1. Obec Podhradí nad Dyjí vybírá tyto místní poplatky:

  a) poplatek ze psů
  b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  c) poplatek za užívání veřejného prostranství
  d) poplatek ze vstupného
  e) poplatek z ubytovací kapacity
  f) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
  g) poplatek za provoz systému shramažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 2. Výkon správy těchto místních poplatků provádí obecní úřad v Podhradí nad Dyjí. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č.565/1990 Sb., o místích poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.ČÁST DRUHÁ
HLAVA I
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku


Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická a právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.


Čl. 4
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 10 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 10 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.


Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti


 1. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

 2. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.


Čl. 6
Sazby poplatku


    Poplatek činí za kalendářní rok:

a) za psa 50,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa 75,- Kč


Čl. 7
Splatnost poplatku


 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla-

Bankovní spojení správce poplatku: KB Znojmo

číslo účtu: 17624-741/0100, variabilní symbol 1341


Čl. 8
Osvobození


    Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

HLAVA II
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt


Čl. 9
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 10
Poplatník

Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v Čl. 9 pobývá za účelem léčení nebo rekreace.


Čl. 11
Plátce

Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická a právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba za poplatek ručí.


Čl. 12
Oznamovací povinnost

 1. Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 10 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 3 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

 2. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.


Čl. 13
Sazba poplatku

    Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí:

a) za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu …........8,- Kč


Čl. 14
Splatnost poplatku

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.

 2. Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku (případně je odvede v hotovosti) podle počtu ubytovaných osob jednou měsíčně, nejpozději do posledního dne v měsíci. Za poslední měsíc v roce odvede poplatek na účet správce poplatku nejpozději do 27.12. Výše poplatku vyměřeného za období od 28.12. do 31.12. bude písemně sdělena správci poplatku, ale odveden bude nejpozději do 31. ledna následujícího roku.


Bankovní spojení správce poplatku : KB Znojmo

číslo účtu: 17624—741/0100, variabilní symbol 1342


Čl. 15
Osvobození

    Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kteým byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné) nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.


HLAVA III
Poplatek za užívání veřejného prostranství


Čl. 16
Předmět poplatku

 1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.


Čl. 17
Veřejné prostranství


Za veřejná prostranství se považují pozemky zakreslené (barevně vyznačené) na přiložené mapě.

Čl. 18
Poplatník

 1. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 16.

 2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.


Čl. 19
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 5 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než týden, je nutno splnit tuto povinnost nejpozději 1 den před započetím užívání veřejného prostranství a v případě užívání veřejného prostranství na dobu 1 dne, hodinu před započetím jeho užívání. Pokud tento den připadne na sobot, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnosti splnit, nejblíže následující pracovní den.

 2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 3 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.

 1. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


Čl. 20
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 16 a do dne, kdy toto užívání skončilo.


Čl. 21
Sazby poplatků


 1. Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

  (a) za umístění zařízení pro poskytování služeb 5,- Kč
  (b) za umístění stavebního zařízení pro výstavbu rodinného domu 2,- Kč
  (c) za umístění stavebního zařízení pro veřejně prospěšnou stavbu 1,- Kč
  (d) za umístění stavebního zařízení v ostatních případech 3,- Kč
  (e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
  včetně manipulačního prostoru 5,- Kč
  (f) za umístění tzv. velkoplošného reklamního zařízení (reklamy
  o plošné výměře nad 4 m2) 3,- Kč
  (g) za umístění reklamy o výměře menší než 4 m2 1,- Kč
  (h) za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí 15,- Kč
  (i) za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových
  a televizních děl 10,- Kč
  (j) za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 3,- Kč

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a den užívání činí:

  (a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1,- Kč

 3. Poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený roční paušální částkou:

  (a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa (dle SPZ) 500,- Kč
  (b) za umístění dočasných skládek písku nebo palivového dřeva 300,- Kč

Čl. 22
Splatnost poplatku


 1. Poplatek je splatný v hotovosti nebo na účet správce poplatku, variabilní symbol 1343

  (a) při užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 100 dnů, nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
  (b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 100 dní, je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději do 10. prosince kalendářního roku.

 2. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce března příslušného kalendářního roku.

 3. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.


Bankovní spojení správce poplatku : KB Znojmo

číslo účtu: 17624—741/0100, variabilní symbol 1343


Čl. 23
Osvobození


Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají :

a) kulturní a sportovní akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby ZTP
c) poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobození poplatníci, kteří mají v obci trvalé bydliště a to u všech sazeb uvedených v Čl. 20


HLAVA IV
Poplatek ze vstupného


Čl. 24
Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.


Čl. 25
Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.


Čl. 26
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen nejpozději do 10 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem a hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a perforaci.

 2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvedou se též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 3. Do 5-ti dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

 4. U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Čl. 27
Sazby poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro :

a) taneční kurzy a kurzy společenské výchovy 5%
b) výstavy, vernisáže, galerie 5%
c) diskotéky, taneční zábavy, plesy, společenské večery s tancem a akce obdobného charakteru 20 %
d) prodejní akce (burzy, tržiště, aukce a jiné) 10 %
e) sportovní akce 5 %
f) pořady erotického charakteru a striptýzy 50 %


Čl. 28
Osvobození

    Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny :

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) sportovní akce určené mládeži a dětem


Čl. 29
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne pořádání akce v hotovosti nebo na účet správce poplatku, variabilní symbol 1344


Bankovní spojení správce poplatku : KB Znojmo
číslo účtu: 17624-741/0100, variabilní symbol 1344


HLAVA V
Poplatek z ubytovací kapacity


Čl. 30
Předmět poplatku

Poplatek se vybírá v lázeňských místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.


Čl. 31
Poplatník

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla.


Čl. 32
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 10 dnů ode dne nabytí právní moci povolení k této činnosti; v ostatních případech do 3 dnů ode dne faktického zahájení činnosti.

 2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvedou se též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 3. Poplatník je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.


Čl. 33
Sazba poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity činí :


Čl. 34
Osvobození

          Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá :

 1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků (internáty, koleje, školy v přírodě a letní rekreační tábory)

 2. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, která tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření

 3. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

 4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům


Čl. 35
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednou měsíčně a to do posledního dne v měsíci, kdy vznikla povinnost uhradit poplatek správci poplatku. Za poslední měsíc v roce odvede poplatek na účet správce poplatku nejpozději do 27.12. Výše poplatku vyměřeného za období od 28.12. do 31.12. bude písemně nahlášena správci poplatku a úhrada bude poukázána nejpozději do 31.1. následujícího roku.

Bankovní spojení správce poplatku : KB Znojmo
číslo účtu: 17624-741/0100, variabilní symbol 1345


HLAVA VI
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj


Tento poplatek je řešen samostatnou vyhláškou.


HLAVA VII
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Tento poplatek je řešen samostatnou vyhláškou.


ČÁST TŘETÍ
Ustanovení společná a závěrečná


Čl. 36
Sankce

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

 2. Pokud poplatník nebo plátce nesplnil svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, v kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

 4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkomu písemně uvědomen.

 5. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


Čl. 37

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky nebo jejich příslušenství zcela nebo částečně prominout.


ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost


Čl. 38

 1. Tato vyhláška č. 4/2003 nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. 
  Tímto dnem pozbývá platnost obecně závazná vyhláška obce Podhradí nad Dyjí č. 4/2003 o místních poplatcích.

 2. Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 1.12.2006

 3. Vyhláška byla sňata z úřední desky dne 17.12.2006


                Podpisy
              Petr Čálek                                                                             Božena Zerzová
            starosta obce                                                                        místostarostka obce