Obecně závazná vyhláška obce Podhradí nad Dyjí
č.2/2006

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
 využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecní zastupitelstvo obce Podhradí nad Dyjí vydalo dne 29.12.2006 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Správu poplatku vykonává obecní úřad Podhradí nad Dyjí a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1991 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.


Čl. 2
Poplatník

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník stanovený v čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik i zánik jeho poplatkové povinnosti
   v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 2. Poplatník stanovený v čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik i zánik jeho poplatkové povinnosti 
  v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.


Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí 500,- Kč na poplatníka a rok a je tvořena z částek:

  a) z částky (složka A) …..................................250,- Kč za kalendářní rok

  b) z částky (složka B) …..................................250,- Kč za kalendářní rok

  Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady v roce 2005 činily 71.539,- Kč při režimu 52 svozů za rok.  Předpokládaný počet poplatníků na rok 2007
   je 273.

 2. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí 500,- Kč. Tato částka je stanovena stejným způsobem, jako v odstavci 1 tohoto článku.

 3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.


Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný bez vyměření

a) do konce června kalendářního roku

b) přesáhne-li vyměřená sazba poplatku částku vyšší než 1.000,- Kč, lze poplatek u poplatníka podle čl. 4 písm. a) tého vyhlášky uhradit ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31.6. a 30.11. kalendářního roku

c) vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti


Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. od poplatku jsou osvobozeny osoby starší 80 let

 2. úleva ve výši 370,- Kč se poskytuje osobám, které se soustavně připravují na budoucí povolání (studenti), a během školního roku nepobývají v místě trvalého bydliště déle než 3 kalendářní dny

 3. osoby, nezdržující se v místě bydliště po dobu celého roku

 4. vznik nároku na osvobození, případně zánik nároku od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně, nebo ústně do protokolu do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nebo zanikla skutečnost zakládající nárok nebo ukončení úlevy


Čl. 7
Prominutí poplatku

Na žádost poplatníka, může být poplatek z části nebo úplně prominut z důvodu:

a) zdravotních
b) rodinných

Čl. 8
Sankce

 1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

 3. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let, od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 9
Úhrada poplatku

Poplatek je možné zaplatit:

a) bezhotovostním převodem na účet obce Podhradí nad Dyjí

KB-Znojmo: číslo účtu - 17624-741/0100,
variabilní symbol - číslo domu, chaty, chalupy

Vklad jménem - jméno poplatníka

b) hotově na obecním úřadě Podhradí nad Dyjí

Čl.10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2007. 
Tímto dnem pobývá platnost obecně závazná vyhláška obce Podhradí nad Dyjí č.1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 1.12.2006

Vyhláška byla sňata z úřední desky dne 17.12.2006


                    Podpisy
                    Petr Čálek                                                         Božena Zerzová
                  starosta obce                                                     místostarosta obce

Příloha k vyhlášce 2/2006

OBEC: Podhradí nad Dyjí

Výpočet složky B poplatku obce:

řádek

POVINNÝ VÝPOČET


výpočet

1

Počet trvale žijících obyvatel v obci


48

2

Počet rekreačních objektů (chaty, chalupy)


225

3

Počet poplatníků dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

ř.1+ř.2

273

4

Skutečné náklady na svoz (bez odstranění odpadu) za rok 2004 (A.S.A.)


71 539,00 Kč

5

Složka B poplatku (§10b odst. b, zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích)

ř.4+ř.3

250,- Kč

Max.250 Kč

Výpočet složky A poplatku obce:

Řádek

NEPOVINNÝ VÝPOČET


výpočet

6

Předpokládané náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu


71 539,-

7

Počet poplatníků dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích


273

8

Předpokládaná částka složky A poplatku (§10b odst.a, zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

ř.6+ř.7

250,-Kč

Max. 250 Kč

Poznámka:

Složku A není nutno prokazovat, proto je možné stanovit její výši na maximální hranici 250 Kč, aby obec získala dostatečné množství finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s lidvidací odpadů


Vysvětlivky:

ř.1 skutečný počet trvale hlášených obyvatel dle evidence občanů
ř.2 objekty ve kterých nejsou hlášeny žádné osoby k trvalému pobytu
ř.6 součet faktur za veškeré nakládání s odpady za rok 2005 po odečtení nákladů na svoz
bez odstranění za rok 2004 tj. řádku 4

podpis
razítko
Obec Podhradí nad Dyjí
671 06  Podhradí nad Dyjí 48
IČO: 636924, tel. 0624/297098