Návrh rozpočtu na rok 2006


OBEC PODHRADÍ NAD DYJÍ

Příjmy
Paragraf Položka Text Částka

1111 Daň z příjmů FO 58 600,00 Kč

1112 DPFO-samostatná činnost 7 800,00 Kč

1113 DPFO-kapitálový výnos 3 800,00 Kč

1121 Daň z příjmů PO 56 700,00 Kč

1122 Daň z příjmů obce 470 400,00 Kč

1211 DPH 94 500,00 Kč

1337 Poplatek za likvidaci odpadu 126 200,00 Kč

1341 Poplatek ze psů 700,00 Kč

1342 Poplatek za lázeňský pobyt 70 000,00 Kč

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 Kč

1361 Správní poplatek 15 000,00 Kč

1511 Daň z nemovitostí 200 000,00 Kč

4112 Neinvestiční dotace ze SR 800,00 Kč

4116 Dotace ÚP Znojmo 42 000,00 Kč


Celkem daňové příjmy 1 196 500,00 Kč
1012
Podnikání v zemědělství a potr. 5 000,00 Kč
1031
Pěstební činnost 100 000,00 Kč
1036
Správa v lesním hospodářství 1 000,00 Kč
2140
Vnitřní obchod a služby 20 000,00 Kč
2310
Pitná voda 4 000,00 Kč
3636 2111 Poskytování služeb 80 000,00 Kč

2131 Pronájem pozemku 15 000,00 Kč

3111 Prodej pozemků 762 000,00 Kč

3112 Prodej nemovitostí 773 800,00 Kč

3201 Prodej akcií 72 000,00 Kč


Celkem Komunální služby 1 702 800,00 Kč
3722 2112 Prodej zboží 2 300,00 Kč


Celkem Sběr a svoz odpadů 2 300,00 Kč
3723 2111 Příjmy z poskytování služeb 16 000,00 Kč


Celkem Sběr a svoz ostatní odpad 16 000,00 Kč
6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 110 000,00 Kč


Celkem činnost místní správy 110 000,00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 5 000,00 Kč

2142 Příjmy z dividend 10 000,00 Kč


Celkem příjmy z finančních operací 15 000,00 Kč
Příjmy celkem

3 172 600,00 Kč
Příjmy
Rozpočet příjmová strana 3 172 600,00 Kč
Financování
Stav účtu k 31.12.2005 1 316 239,72 Kč


Příjmy pro výpočet rezervy 4 488 839,72 Kč
Návrh rozpočtu na rok 2006


OBEC PODHRADÍ NAD DYJÍ

Výdaje
Paragraf Položka Text Částka
1031 5139 Nákup materiálu 120 000,00 Kč


Celkem pěstební činnost 120 000,00 Kč
1036 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 Kč

5031 Povinné soc.pojištění 1 600,00 Kč

5032 Povinné zdrav.pojištění 1 000,00 Kč


Celkem správa v lesním hospod. 8 600,00 Kč
2140 5321 Neinvestiční dotace obcím 5 700,00 Kč


Celkem vnitřní obchod a služby 5 700,00 Kč
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 3 600,00 Kč

5139 Nákup materiálu 5 000,00 Kč


Celkem silnice 8 600,00 Kč
2219 5139 Nákup materiálu 1 000,00 Kč

5171 Opravy a udržování 5 000,00 Kč


Celkem Ostatní záležitosti komun. 6 000,00 Kč
2310 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 Kč


Celkem Pitná voda 3 000,00 Kč
2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč


Celkem Nakládání s kaly 10 000,00 Kč
3113 5321 Neinvestiční dotace obcím 7 900,00 Kč


Celkem Základní školy 7 900,00 Kč
3141 5339 Neinv.příspěvky příspěvkových org. 1 100,00 Kč


Celkem Školní stravování 1 100,00 Kč
3319 5139 Nákup materiálu 500,00 Kč

5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 Kč


Celkem Ostatní záležitosti kultury 3 000,00 Kč
3341 5192 Rozhlas poplatky 900,00 Kč


Celkem za rozhlas a televize 900,00 Kč
3399 5175 Pohoštění 3 000,00 Kč

5194 Věcné dary 2 000,00 Kč


Celkem Ostatní zál.kultury a církví 5 000,00 Kč
3421 5175 Pohoštění 3 000,00 Kč


Celkem Využití volného času mládeže 3 000,00 Kč
3631 5154 Elektřina 21 000,00 Kč

5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Kč

5171 Opravy a udržování 5 000,00 Kč


Celkem Veřejné osvětlení 56 000,00 Kč
3639 5166 Konzultační a právní služby 15 000,00 Kč

5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Kč

5171 Opravy a udržování 9 000,00 Kč

5329 Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočt. 1 100,00 Kč

5362 Platby daní a poplatků 18 000,00 Kč


Celkem Komunální služby a rozvoj 73 100,00 Kč
3721 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 Kč


Celkem Sběr nebezpečných odpadů 12 000,00 Kč
3722 5169 Nákup ostatních služeb 161 400,00 Kč


Celkem sběr komunálních odpadů 161 400,00 Kč
3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 57 000,00 Kč

5031 Povinné odvody na soc.pojištění 11 700,00 Kč

5032 Povinné odvody na zdrav.pojištění 6 100,00 Kč

5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 Kč

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč

5139 Nákup materiálu 2 000,00 Kč

5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 Kč

5171 Opravy a udržování 2 000,00 Kč

5173 Cestovné 500,00 Kč


Celkem Péče o vzhled obcí a zeleň 93 300,00 Kč
5512 5154 Elektrická energie 800,00 Kč

5139 Nákup materiálu 700,00 Kč

5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým org. 500,00 Kč


Celkem Ochrana obyvatelstva 2 000,00 Kč
6112 5023 Odměny členům zastupitelstva obcí 353 000,00 Kč

5031 Povinné odvody na soc.pojištění 92 000,00 Kč

5032 Povinné odvody na zdrav.pojištění 47 700,00 Kč

5162 Služby telekomunikací 10 000,00 Kč

5173 Cestovné 8 000,00 Kč


Celkem Zastupitelstva obcí 510 700,00 Kč
6171 5038 Ostatní povinné pojistné 1 600,00 Kč

5136 Knihy, tisk 15 000,00 Kč

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč

5139 Nákup materiálu 10 000,00 Kč

5154 Elektrická energie 40 000,00 Kč

5161 Služby pošt 10 000,00 Kč

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 Kč

5163 Služby peněžních ústavů 9 700,00 Kč

5165 Nájemné za půdu 14 000,00 Kč

5167 Služby školení a vzdělávání 1 700,00 Kč

5168 Služby zpracování dat 90 000,00 Kč

5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Kč

5171 Opravy a udržování 10 000,00 Kč

5173 Cestovné 1 000,00 Kč

5175 Pohoštění 2 000,00 Kč

5179 Ostatní nákupy 1 000,00 Kč

5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým org. 500,00 Kč

5321 Neinv.dotace obcím 500,00 Kč

5361 Nákup kolků 10 000,00 Kč

5901 Nespecifikované rezervy 2 647 639,72 Kč


Celkem činnost místní správy 2 919 639,72 Kč
6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 500,00 Kč


Obecné výdaje z finančních operací 7 500,00 Kč
6399 5362 Platby daní a poplatků 470 400,00 Kč


Celkem Ostatní finanční operace 470 400,00 Kč
Výdaje celkem

4 488 839,72 Kč
Výdaje
Příjmová část rozpočtu pro výpočet rezervy 4 488 839,72 Kč


Výdajová část rozpočtu pro výpočet rezervy -1 841 200,00 Kč

5901 Nespecifikované rezervy 2 647 639,72 Kč
Návrh rozpočtu na rok 2006


OBEC PODHRADÍ NAD DYJÍ

Financování
Paragraf Položka Text Částka

8115 Stav BÚ k 31.12.2005 1 316 239,72 Kč


Celkem financování 1 316 239,72 Kč