Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

Dle rozdělovníku

Č.j.: SpZn. Vyřizuje/linka V Brně dne:
JMK 139157/2006 S-JMK137078/2006/OŽP/Dr Blanka Drápalová/1577 2.11.2006

     "Odkanalizování obce Podhradí nad Dyjí", k.ú. Podhradí nad Dnjí, okr. Znojmo
- zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších zákonů, zahájení
zjišťovacího řízení


     Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad
ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne
30.10.2006 oznámení Obce Podhradí nad Dyjí, Podhradí nad Dyjí 48, 671 06  Šafov,
 IČ 636924, o záměru "Odkanalizování obce Podhradí nad Dyjí", k.ú. Podhradí nad Dyjí,
okr. Znojmo. Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení) - bod 10.15 - Záměry prodle této přílohy, které nedosahují příslušných
limitních hodnot. Uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

     Dotčenou obec Podhradí nad Dyjí - žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4
zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o oznámení a o tom,
kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území
obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme obec Podhradí
nad Dyjí o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce
 a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

     Podle § 6 odst. 5 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení
záměru Krajskému úřadu Jihomoravského kraje nejpozději do 20 dnů ode dne
zveřejnění. Obdržená vyjádření budou podkladem k provedení zjišťovacího řízení ve smyslu
§ 7 zákona, jehož cílem je zjištění, zda je třeba daný záměr dále posuzovat dle citovaného
zákona. Ve vyjádřeních uvádějte naši spisovou značku.

Vyvěšeno dne: 6.11.2006
Sejmuto dne: 22.11.2006
razítko
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno
-1-
razítko
Obec Podhradí nad Dyjí
671 06  Podhradí nad Dyjí 48
IČO: 636924, tel. 0624/297098
podpis
podpis
Ing. Jiří Hájek
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí