OBECNÍ ÚŘAD VRANOV NAD DYJÍ
stavební úřad
Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí

Č.j.: SÚ-276/06-CP                                                                                                                                               Vranov nad Dyjí, dne 27.12.2006
Oprávněná úřední osoba: Ctirad Pisk
Telefon: 515 296 254
E-mail: pisk@ouvranov.czVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

   
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Obec Podhradí nad Dyjí, IČ 00636921, Podhradí nad Dyjí 48, 671 06  Šafov,
kterou zastupuje Karel Klein, nar. 14.10.1958, Vojkovice 61, 667 01  Židlochovice

(dále jen "navrhovatel") podal dne 6.12.2006 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Odkanalizování obce Podhradín nad Dyjí včetně čistírny odpadních vod
a elektrické přípojky NN pro ČOV


na pozemku parc.č. 237/2, 241, 387/3, 336/5, 369, 481/1, 486/8, 482/8, 355/1, 490/14, 490/15, 490/54,
490/58, 1326/10, 1338/4, 1339, 1346/2, 1349/2, 1347/5, 1352/1, 1356/6, 1356/12, 1357/1, 1356/13,
1357/2, 2369, p.p.k. 235/1, p.p.k. 238, p.p.k. 1356/1 v katastrálním území Podhradí nad Dyjí.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad obecního úřadu Vranov nad Dyjí, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. a)
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 stavebního zákona oznamuje
zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání
spojené s místním šetřením na den

23.1.2007 (úterý) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě Podhradí nad Dyjí.

Účastníci územního řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (stavební úřad obecního úřadu Vranov nad Dyjí, úřední dny: Po a St 8 - 17).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na
místě podle § 54 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

              razítko
     OBECNÍ  ÚŘAD
        stavební úřad
671 03  VRANOV n. Dyjí
       okres Znojmo
                                                                                                 Ctirad Pisk
                                                                                     referent stavebního úřadu
                                                                                                 podpis

str. 2
Spis. zn. SÚ-276/06-CP

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů na úřední desce Stavebního
úřadu Vranov nad Dyjí a obce Podhradí nad Dyjí  (i v elektronické podobě)


Vyvěšeno dne: 4.1.2007                                                             Sejmuto dne: 20.1.2007

podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
                    razítko
       Obec Podhradí nad Dyjí
  671 06  Podhradí nad Dyjí 48
IČO: 636924, tel. 0624/297098
                   podpis
        starosta Petr Čálek

Obdrží:

účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Obecní úřad Podhradí nad Dyjí, Podhradí nad Dyjí 48, 671 06  Šafov (k vyvěšení na úřední desce a
podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení)
Obec Podhradí nad Dyjí
Karel Klein, Vojkovice 61, 667 01  Židlochovice

dotčené správní úřady
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno
Policie ČR Okresní ředitelství, dopravní inspektorát, Pražská 69, 670 20  Znojmo
KHS Jihomoravského kraje územní pracoviště Znojmo, MUDr. Jana Janského 15, 669 02  Znojmo
Městský úřad Znojmo odbor dopravy, nám. Armády 8, 670 39  Znojmo
Městský úřad Znojmo odbor památkové péče, nám. Armády 8, 670 39  Znojmo
Městský úřad Znojmo odbor životního prostředí, nám. Armády 8, 670 39  Znojmo
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75  Brno