Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
v obci Podhradí nad Dyjí


 1. Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle § 7,8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb. se uplatňuje bez ohledu na to, jestliže se jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo přirozeně rozšířené ( i tzv. nálet) a bez ohledu na to jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné.

 2. Ke kácení těchto dřevin je nezbytné povolení obce, na jejímž katastru dřevina roste. To se vydává ve správním řízení. Žádosti o povolení ke kácení se předkládají na přiloženém tiskopise.

 3. Řízení o povolení ke kácení dřevin je ve smyslu odstavce 1/ §9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny současně řízením o uložení náhradní výsadby. Ta může být uložena spolu s následnou úéčí o vysazované dřeviny na nezbytnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

 4. O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměřem dřevinu pokácet.

 5. O povolení ke kácení nemůže tedy žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na kterém dřevina roste (nebo tento pozemek alespoň oprávněně neužívá) a dřevinu pouze vysadil, nebo o ni počuje či je na její existenci jinak zainteresován (např. mu stíní, překáží atd.).

 6. Bez povolení může pokácet dřevinu pouze fyzická osoba, která je vlastníkem a současně i uživatelem pozemku, na němž dřevina roste a to pouze v případě, te se jedná o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše do 40 m2. V tomto případě se o povolení ke kácení nežádá, ani se neoznamuje. Toto zvýhodnění se netýká právnických osob. Uvedený režim však lze uplatnit poze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim (přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh, památný strom).

 7. Jde-li o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy porostů, nebo při jejich výchovné probírce, není povolení ke kácení rovněž třeba. V těchto případech musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů před zásahem příslušné obci, která je může pozastavit, omezit či zakázat. Toto písemné oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. Uvedený oznamovací režim platí stejně pro fyzické i právnické osoby a lze ho uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim (přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh, památný strom).

 8. Při vyplňování formuláře žádosti o povolení ke kácení je nezbytné

  - v odstavci č. 2 uvádět pouze aktuální parcelní čísla pozemků, na nichž dřeviny rostou s určením, zda se jedná o parcelní čísla katastru nemovitostí (KN) nebo pozemkového katastru (PK)

  - nezaměňovat pojmy obvod a průměr kmene a v odstavci č. 4 uvádět pouze obvod kmene

  - v případě složitější lokalizace místa růstu dřevin použít pro jejich zakreslení kopie pozemkové mapy